БАДЊИ ДАН И ГУЖВЕ НА НОВОСАДСКИМ ПИЈАЦАМА

Упр­кос по­ле­ди­ци, сне­гу и хлад­ном ве­тру, уочи Бо­жи­ћа, на новосадским пи­ја­ца­ма је гу­жва. Чак и у ка­сним пре­по­днев­ним са­ти­ма су­гра­ђа­ни су оби­ла­зи­ли те­зге са бад­ња­ци­ма, су­вим шљи­ва­ма, кај­си­ја­ма, гро­жђем, али и ме­са­ре у ко­ји­ма се про­да­је пра­се­ће и јаг­ње­ће ме­со, без ко­јег се не мо­же за­ми­сли­ти бо­жић­на тр­пе­за. Ка­ко Бад­њи дан на­ја­вљу­је нај­ра­до­сни­ји хришћан­ски пра­зник, пр­во се по­че­ло са при­пре­ма­ма за овај ва­жан дан, ка­да се по­сти.  Дан уочи Бо­жи­ћа, осим по­сних ђа­ко­ни­ја, оби­чај је да се на сто­лу на­ђу ора­си и су­ше­но во­ће. Су­ве шљи­ве ко­шта­ју из­ме­ђу 250 и 300 ди­на­ра, смо­кве од 400 до 600, ора­си су 600 до 1.000, су­ве кај­си­је из Тур­ске око 600, ур­ме око 400.  У ри­бар­ни­ца­ма је та­ко­ђе гу­жва. Ослић, ску­ша, ша­ран, ка­ко ка­жу тр­гов­ци, про­да­ју се нај­бо­ље. Ки­ло­грам нео­чи­шће­ног ша­ра­на је 460 ди­на­ра, очи­шће­ног 560, ди­мље­ног 1.500, а пе­че­ног око 1.400 ди­на­ра. Ослић, за­ви­сно од вр­сте и ме­ста ку­по­ви­не, има и раз­ли­чи­ту це­ну, а нај­че­шћа је 410, док је ску­ша 300 ди­на­ра. Нај­ви­ше оби­ча­ја ве­за­но је за ку­по­ви­ну бад­ња­ка, од­но­сно гра­ну хра­сто­вог или це­ро­вог др­ве­та ко­ју до­ма­ћин се­че ују­тру на Бад­њи дан, а уве­че уно­си у ку­ћу и ста­вља на ог­њи­ште. Бад­ња­ка има на све стра­не: на пи­јач­ним те­зга­ма, али и ис­пред пи­ја­ца и у окол­ним ули­ца­ма, а ко­шта­ју од 100 до 200 ди­на­ра. 

Ostavite odgovor