КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад пасписује конкурс за дугорочне кредите за трајна обртзна средства.   ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирања трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања мора се реализовати на територији АП Војводине. НАМЕНА СРЕДСТАВА Кредити ће се одобравати за финансирање трајних обртних средстава. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
  • износ кредита:од 500.000,00 до 50.000.000,00 динара;
  • каматна стопа (годишња):1- 3% на годишњем нивоу у зависности од групе развијености општине.
  • рок враћања кредита:до 48 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период;
  • грејс период:до 6 месеци. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе;
  • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно;
  • накнада:за обраду кредитног захтева износи 5.000,00 динара.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.