ODNOS KUKURUZA PREMA POVEĆANOJ VLAŽNOSTI ZEMLJIŠTA

Kukuruz loše podnosi povećanu vlažnost zemljišta.Pri stalnoj obilnoj vlažnosti ukupna produktivnost biljaka snižava se neznatno dok se poljoprivredni prinos smanjuje skoro dva puta. Struktura prinosa pri tome je nenormalna. Ako je u uslovima optimalne snabdevenosti vodom relativna produktivnost biljaka (prinos zrna u procentima od prinosa celokupne nadzemne mase) jednaka 48 % pri preteranoj vlažnosti je svega 21 %. A takođe pri umerenoj suši ne dobija se ništa manji prinos nego pri uslovima povećane vlažnosti. Pri povećanoj vlažnosti lisna fotosintetička površina se normalno razvija ali produktivnost fotosinteze se,računajući na prinos zrna smanjuje. Znatno smanjenje prinosa zrna pri povećanoj vlažnosti zemljišta povezano je sa narušenim metabolizmom u korenu kukuruza. Usporen ulazak u koren fosfora i narušen metabolizam fosfora smanjuje sadržaj ukupnog,organskog i nukleinskog fosfora, narušava energetske procese u korenu takođe i metabolizam belančevina a ovo ispoljava uticaj na metabolizam u nadzemnom delu biljke. Promene u metabolizmu belančevina i fosfora sa svoje strane dovode do narušenosti gametogeneze što dovodi do nenormalnosti u oplodnji i u vezi sa tim u smanjenju broja zrna u klipu. Naročito je jaka ova narušenost u slučaju kada biljke u početku ( do faze 8-10 listova) vegetiraju pri preteranoj vlažnosti a kasnije trpe neprekidno umerenu sušu. U takvim uslovima se prinos zrna katastrofalno smanjuje ili je čak ravan nuli ,mada se fotosintetička površina pri tome razvija normalno a opšta produktivnost biljaka je dosta visoka. Znatno smanjenje prinosa zrna u uslovima povećane vlažnosti u početku vegetacije i kasnijeg nedostatka vlage je takođe vezano sa narušenošću procesa gametogeneze. Međutim u tom slučaju stanje se komplikuje time što se u početku u uslovima obilne snabdevenosti vodom biljke formiraju po mezofitnom tipu-sa krupnim ćelijama ,smanjenim sadržajem vezane vode, smanjenom sposobnošću tkiva da zadržavaju vodu itd. Takve biljke umerenu sušu primaju kao žestoku.Zbog toga je narušenost metabolizma i gametogeneze kog takvih biljaka znatno izražena. Ovu biološku osobenost kukuruza treba imati u vidu pri planiranju režima navodnjavanja kukuruza.Obilno vlaženje biljaka u početku vegetacije ,kada one nemaju potrebe za velikim količinama vode i neregulisano i nedovoljno navodnjavanje kada potrebe za vodom rastu i kada se povećava osetljivost na nedostatak vlage može dovesti do znatnog smanjenja prinosa zrna čak i u uslovima navodnjavanja. Autorka: dipl. ing. Snežana Stojković-Jevtić Izvor: PSSS