ПОЧИЊЕ ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023

Од 1. октобра до 15. децембра 2023. године у Републици Србији биће спроведен Попис пољопривреде 2023. (Попис), који припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику (РЗС) у складу са Законом о попису пољопривреде 2023. („Службени гласник РС“, бр. 76/21) и у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018. Попис пољопривреде 2023, као и Попис становништва који је спроведен у 2022. години, Европска унија је финансирала са 55,17% средстава. Примењени инструменти, обухват, обележја и стандардизација концепта и дефиниција у складу су са Светским програмом пописа пољопривреде 2020. (FAO–UN), уредбом Европског парламента и Савета о обједињеној статистици пољопривредних газдинстава (Regulation [ЕC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18 July 2018, on integrated farm statistics and repealing Regulations [EC] No 1166/2008 and [EU] No 1337/2011) и методологијом Евростата. Основни циљеви Пописа су: Континуитет у обезбеђивању свеобухватног, међународно упоредивог, прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде, Производња статистичких података потребних за креирање одрживе аграрне политике, Ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, који обезбеђује оквир за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са структурним истраживањима, представљају окосницу система статистике пољопривреде. У Попису ће бити пописана: Породична пољопривредна газдинства, Привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани да претежно обављају делатности пољопривредне производње, Привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници регистровани у другој делатности који имају организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње. Како се Попис спроводи по модуларном принципу, основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци о органској производњи биће преузети из административног извора – евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку. Као непосредни извршиоци у Попису радиће 253 општинска координатора и 2.842 пописивача. Поједине послове припреме, организације и спровођења пописа породичних газдинстава на територији општина и градова РЗС обавља преко пописних комисија које су именоване у сарадњи са јединицама локалне самоуправе. У обављању појединих послова у вези с Пописом, поред РЗС-а укључено је и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Од 28. септембра до 15. децембра 2023. године у РЗС-у је организован рад инфо-центра са задатком да пружа све неопходне информације становништву путем бесплатне телефонске линије: 0800 444 005. Извор: Општина Србобран