PODELJENA ZAŠTITNA OPREMA SAKUPLJAČIMA SEKUNDARNIH SIROVINA NA NOVOSADSKOJ DEPONIJI

Na novosadskoj deponiji sakupljači sekundarnih sirovina svakodnevno odvajaju iz mešanog komunalnog otpada reciklabilne materijale za dalju obradu. Uglavnom su to PET ambalaža i tvrda plastika, karton i papir. Kako bi tokom ovog nimalo lakog posla bili adekvatno zaštićeni, u saradnji sa gradskom upravom grada Novog Sada i JKP „Čistoća“ Novi Sad, projekat Nemačke razvojne saradnje „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)” koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, podelio je zaštitnu u utorak, 18. decembra 2019. godine opremu za 46 sakupljača, koja se sastoji se od zaštitnog odela, cipela, rukavica, kapa i maski. Svojim radom sakupljači doprinose da sekundarne sirovine umesto da ostanu zatrpane na deponiji budu adekvatno tretirane, odnosno reciklirane. I pored napora i aktivnosti komunalnih preduzeća i lokalnih samouprava u unapređenju celokupnog sistema upravljanja otpadom, sakupljači i dalje u najvećoj meri doprinose da procenat pre svega reciklirane PET ambalaže u Srbiji bude veći i da manje otpada bude deponovano. Imajući u vidu da je najveći broj sakupljača, a procene su da ih u Srbiji ima oko 50.000, svakodnevno angažovan u ovim aktivnostima, ali i da je njihov rad nije formalizovan, jedan od značajnih aspekata GIZ projekta je rad na njihovom uključivanju u formalne tokove upravljanja otpadom. U saradnji sa projektnim timom grada Novog Sada koji učestvuje u realizaciji ovog GIZ projekta, tokom jeseni 200 sakupljača iz Novog Sada prošlo je obuku o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja, a podeljena im je i zaštitna oprema. U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti na primeni modela integracije koji su razvijeni u okviru GIZ projekta, kako bi se do kraja 2020. godine obezbedio određeni broj radnih mesta za socijalno ugrožene grupe. Grad Novi Sad i sedam okolnih opština koje čine region za upravljanje otpadom u ovom delu Vojvodine, jedan su od tri regiona u kojima GIZ projekat „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)” sprovodi aktivnosti sa ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom i uvođenja cirkularne ekonomije. Aktivnosti takođe uključuju podršku gradu u pripremi lokalnih planova primarne separacije i plana smanjenja biorazgradivog otpada koji završava na deponiji. Istovremeno značajna podrška uključuje i rad na unapređenju međuopštinske saradnje. Imajući u vidu da je grad Novi Sad centar ovog regiona za upravljanje otpadom, GIZ projekat  je obezbedio i finansijsku podršku u iznosu od 390.000 evra za izgradnju postrojenja za kompostiranje u okviru „Gradskog zelenila“ čime će se obezbediti odgovarajući tretman, za početak, zelenog otpada koji nastane na teritoriji grada, što će uz smanjenje organskog otpada koji završi na deponiji doprineti i smanjenju gasova sa efektom staklene bašte.