ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РАЗМЕНУ СЕМЕНСКЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ

У циљу помоћи примарној пољопривредној производњи , Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве,  донела Закључак 05 бр: 339-8155/2019-1 од 22. августа 2019. године,   којим је дала сагласност да се за потребе јесење сетве, изврши натурална размена сертификоване семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2019 и 2020 године. Размена ће се вршити,  са –  физичким лицима – носиоцома активног породичног пољопривредног  газдинстава –     овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве. –     земљорадничким задругама које су регистроване  у Агенцији за привредне регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица. –     осталим правним лицима која су регистрована  у Агенцији за привредне регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица. Паритетни однос код размене семенске за меркантилну пшеницу рода 2019. и 2020. године  је следећи:
 • 1 kg семенске пшенице за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2019. године.
 • 1 kg семенске пшенице за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2020. године.
Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за робне резерве. Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2020. године су: – за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног газдинстава  – једна бланко потписана соло меница. – за овлашћене складиштаре Републичке дирекције за робне резерве –  3 (три) бланко сопствене менице. –   за земљорадничке задруге – доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора. –   за остала правна  лица – доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника. Количина семенске пшенице која се одобрава у размену:
 • једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства максимално до 20.000 kg,
 • овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима одређиваће се на основу количина наведених у поднетим захтевима и расположивих количина семенске пшенице.
Захтеви се достављају  у писаној форми препорученом поштом на адресу Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, 11000 Београд или у писарници Дирекције на истој адреси                 У захтевима обавезно треба навести  количину и сортимент семенске пшенице, а за физичка лица: име, презиме и матични број носиоца активног породичног пољопривредног газдинства, адресу, регистарски број газдинства и контакт телефон.   Сорте пшенице које се нуде у размену, а налазе у дорадном центру „ Best Seed Producer“  у Србобрану су:
 • Симонида
 • НС 40 С
 • Победа
 • Звездана
 • Ренесанса
 • Илина
 • Земунска роса
 • Аурелија
Све додатне информације можете добити на телефоне у Београду: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-890. Извор: Републичка дирекција за робне резерве