ПОДРЖАНО ЈЕ ДЕВЕТ ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА – ПОТРИМАНИ ДЗЕВЕЦ МЛАДЕЖСКИХ ПРОЄКТИ

Последњих дана прошлог месеца, у Новоме Саду у Русинском културном центру састали су се чланови Радног тело Националног савета русинске националне мањине Републике Србије. На састанку се највише причало о пројектима који су пристигли на конкурс Тела и о предлозима за расподелу средстава из буджета односно који ће пројекти бити суфинансирани и у ком износу. Тај четврти по реду састанак водио је Иван Кањух, председник Тела који је представио све пристигле пројекте, а стигли су од младих из Руског Крстура, Куцуре, Ђурђева и Новог Сада. Предложено је да буду суфинансирани следећи пројекти – из Руског Крстура; Ноћ музеја и Летњи омладински кампи, који су стигли од Туристичког удружења Руски Керестур. Предложено је да први пројекат буде подржан са 50 хиљада динара, а други са 5 хиљада динари. Као и пројекат Дньовка који је стигао од Удружења младих Пакт Рутенорум са 45 хиљада динара. Док је пројект Летњи атлетски камп Атлетского клуба Русин са 20 хиљада динара. Из Куцуре; пројекат Повезивање младих и едукација Софија са 25 хиљада динари, а пројект Сусрет младих у Куцури са 50 хиљада динара. Оба пројекта су послали млади из Куцурског удружења младих. Из Новог Сада; пројекат Клуб младих са 70 хиљада динара и пројекат Прадки (Прело) са 15 хиљада динара. Оба су послали млади из Русинског културног центера. Док је из Ђурђева; пристигао пројекат Литерарно вече младих који су послали млади из Културно-уметничког друштва Тарас Шевченко, предложене да буде подржан са 20 хиљада динара. За свих девет пројеката тражено је укупно 595 хиљада динари, а овогодишњи буджет Радног тело Националног савета русинка националне мањине Републике Србије је 300 хиљада динара.   За војвођанске.рс : С. Саламун      ПОТРИМАНИ ДЗЕВЕЦ МЛАДЕЖСКИХ ПРОЄКТИ Остатнїх дньох прешлого мешаца, у Новим Садзе у Руским културним центеру зишли ше члени Роботного цела за младих Националного совиту рускей националней заєднїци Републики Сербиї. На схадзки найвецей бешедоване о проєктох котри сцигли по конкурсу Цела и о предкладох за розподзельованє средствох зоз буджету односно котри ше проєкти буду софинасованє и у котрим виносу. Тоту штварту по шоре схадзку водзел Иван Канюх, предсидатель Цела котри представел шицки проєкти котри присцигли, а присцигли од младих зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду и Дюрдьова. Предложене же би були софинансовани шлїдуюци проєкти – з Руского Керестура; Ноц музейох и Лєтни младежски кампи котри сциголи од Туристичного здруженя Руски Керестур, перши проєкт з 50 тисячи динари, а за други 5 тисячи динари. Як и проєкт Дньовка котри сцигол од Здруженя младих Пакт Рутенорум за котри предложене же би бул софинасовани з 45 тисячи динари. Док проєкт Лєтни атлетски камп Атлетского клуба Русин з 20 тисячи динари. З Коцура; проєкт Повязованє младих и едукацию София з 25 тисячи динари, а проєкт Стретнуца младих у Коцуре з 50 тисячи динари. Обидва послали млади з Коцурского здруженя младих. З Нового Саду; проєкт Клуб младих з 70 тисячи динари и проєкт Прадки з 15 тисячи динари. Обидва послали млади з Руского културного центеру. Док з Дюрдьова; сцигол проєкт Литературни вечар младих котри послали млади з Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко и предложене же би бул потримани з 20 тисячи динари. За шицки дзевец проєкти вимагане 595 тисячи динари, а тогорочни буджет Роботного цела за младих Националного совиту рускей националней заєднїци Републики Сербиї 300 тисячи динари.   За войводянски.рс : С. Саламун