С ОБЗИРОМ (НА ТО) ДА

Једна од учесталих недоумица у вези са узрочним везником с обзиром да (осим честог неправилног изостављања предлога с), тиче се и тога да ли он у пуном облику гласи с обзиром (на то) што или с обзиром (на то) да. Српски језички приручник каже да се опција с обзиром на то што ретко у пракси, због језичке економије, употребљава, а да ни изостављање сегмента „на то“ не би представљало неопростиву грешку, предлажући синонимне пошто и будући да. Међутим, о овом везнику, око чије правилности се и данас ломе граматичко-правописна копља, још 1986. године писао је професор Милош Ковачевић у чланку „Спорни везник с обзиром да“ (часопис Наш језик), у коме се потрудио да објасни оправданост и регуларност његовог краћег облика. Пре свега, на примедбу граматичара да везник треба да гласи с обзиром на то што, проф. Ковачевић подсећа да су нормативисти захтевали да се свако да употребљено као везник узрочне реченице са стварним, истинитим садржајем замењује са што, јер се што односи на фактивне, а да на нефактивне садржаје. Међутим, проф. Ковачевић тврди да везник да као део конструкције није показатељ узрочности реченице, него је то цела конструкција с обзиром на то да, па се тиме губи свака препрека у његовој употреби. Даље у раду, проф. Ковачевић подсећа да се у склопу ове везничке конструкције употребљава и предлошки склоп на то, који се често изоставља. Неки од нормативиста кажу да ако се он изостави, не казује се шта се то узима у обзир, с обзиром на које чињенице, податке и сл. поступамо тако. Ипак, каже М. Ковачевић, у простој реченици ова конструкција има форму с обзиром на и функцију предлошког израза уз који долази именица у акузативу означавајући оно што се узима у обзир (С обзиром на густину железничког саобраћаја, морамо ударити у неки воз). Уз тај предлошки израз може доћи и заменица то ако има анафорски карактер, тј. репрезентује садржај претходног текста, па се може рећи: Железнички саобраћај је густ. С обзиром на то, морамо ударити у неки воз. Ту је неопходна употреба предлошког споја на то. Међутим, док заменица то употребљена у простој реченици уз израз с обзиром на мора имати анафорско значење, у склопу конструкције с обзиром на то да заменица то никада не може имати анафорску, него катафорску функцију: њено значење не садржи претходни текст, него се оно разоткрива у тексту који иза те заменице следи (нпр. С обзиром на то да сам пио, нећу возити – пример Језикофил). Међутим, елидирање катафорског елемента (заменице то) у везнику с обзиром да не ремети ни структуру ни семантику узрочне реченице, а то елидирање дешава се свугде где то синтаксичко-семантички услови у сложеној реченици дозвољавају, нпр.: Радујем се (томе) што си дошао; Причао је (о томе) да је пропутовао цео свет итд. Према томе, закључује M. Ковачевић, није оправдан захтев нормативиста за употребом катафорског споја на то у везнику с обзиром да, настао очито поређењем овог везника са предлошком конструкцијом с обзиром на у простим реченицама.

Ostavite odgovor