САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада утврдила је данас предлоге покрајинских скупштинских одлука о изради просторног плана подручја посебне намене специјалних резервата природе „Обедска бара“ и „Царска бара“.  Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ обухваћен је дeо територијe општине Пећинци (катастарске општине Огар, Обреж, Ашања и Купиново) и општине Рума (катастарска општина Грабовци). Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом износи 294,29 квадратних километара.  Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ обухвата дeо територијe града Зрењанина, односно катастарске општине Бело Блато, Книћанин, Лукино Село, Перлез и Стајићево. Површина подручја обухваћеног оквирном грaницом износи 254,29 квадратних километара.  Како је у овим планским документима наведено, планирање, коришћење и уређење простора у обухвату просторног плана засниваће се на принципима заштите животне средине, природних ресурса и добара, биодиверзитета и здравља људи.