СОЦИЈАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИШТВОМ У БОРБУ ПРОТИВ СИРОМАШТВА

Влада АП Војводине и ресорни секретаријат за привреду препознали су модел социјалног предузетништва као ефикасан концепт којим се смањује сиромаштво, незапосленост рањивих категорија, радно и професионално активирају теже запошљиве категорије, а друштво постаје праведније и хуманије. Ткзв. „ Трећи сектор“, социјално предузетништво све више у АП Војводини успешно решава проблем незапослености теже запошљивих и рањивих  категорија као што су особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, избегла и прогнана лица, жене, млади до 30 год; старији преко 50 год; војни ветерани, Роми…. Модел социјалног предузетништва подразумева радну активацију и ангажман управо наведених теже запошљивих категорија кроз покретање сопственог бизниса(производње или услуга) а којим социјални предузетници прелазе са евиденције НСЗ и социјално угрожене категорије у радно ефикасну и економски независну и друштвено одговорну категорију. Другим речима овај модел обезбеђује социјално угроженим категоријама да уместо по социјалну помоћ иду на посао  и тиме обезбеде егзистенцију за себе и своје породице. У АП Војводини је модел социјалног предузетништва у експанзији и уз помоћ и подршку покрајинске Владе и ресорног секретаријата за привреду приметни су позитивни ефекти и резултати. У ишчекивању скорог усвајања закона о социјалном предузетништву у АП Војводини постоји преко 500 (у Р. Србији 1200) различитих облика социјалних предузећа .  Најбројнији облик соц.предузећа су задруге а затим и 16 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, инкубатори, УГ која се баве социјалном заштитом, хуманитарним радом, заштитом животне средине, регионалне развојне агенције, пољопривредна социјална агропредузетничка газдинства, малепородичне занатске радионице… Сви ови постојећи  облици социјалних предузећа у АП Војводини  ће након усвајања закона о социјалном предузетништву моћи да стекну и званичан статус социјалног предузећа као и бројне бенифиције и подршку државе(ослобађање дела пореза и доприноса као и пдв,субвенције за унапређење пословања идр).  Покрајински секретаријат за привреду је од 2016 год. узео активно учешће и пружио бројне моделе подршке на пољу унапређења социјалног предузетништва у АП Војводини. –           Издвојили смо по први пут од 2016 год. директну програмску линију за подршку социјалним предузећима путем субвенција за набавку машина, опреме и репроматеријала . –           Помогли смо кроз пројектно финансирање рад кластера за социјално предузетништво у АПВ , рад пословних инкубатора и регионалних агенција које имају карактер социјалних предузећа. –           Активним мерама политике запошљавања издвојили смо средства за јавне радове, новозапошљавањеи самозапошљавање која су помогла у запошљавању рањивих категорија (Особа са инвалидитетом, младих до 30 год., жена…). Укупан износ подршке : 88.800 000 ,00 динара. –           Од 2016 до данас ,  ове мере  су допринеле новом запошљавању близу 2000 особа које су биле социјално и егзистенцијално угрожене. Влада АПВ и ресорни секретаријат за привреду  је у управо објављеним конкурсима определило и у 2019 год.  12 милиона динара за унапређење рада социјалних предузећа а значајна средства ће бити усмерена и у наредним позивима за самозапошљавање, новозапошљавање  и јавне радове. –           У садејству са Едукативним центром у Новом Саду сваке године  више стотина особа које спадају у рањиве и теже запошљиве бесплатно стичу нове  квалификације, знања и вештине у преко 40 програма обука. –           Покрајински савет за социјално предузетништво који смо основали прошле године се максимално ангажовао на пољу едукације, промоције и афирмације социјалног предузетништва организовањем бројних стручних скупова, радним обиласцима социјалних предузећа и саветодавном подршком новим социјалним предузетницима. Наведене мере покрајинске Владе и секретаријата за привреду као и НСЗ, ресорног министарства РС, допринеле су повећању запослености рањивих категорија у 2018 год. Кроз различите програме подршке запослено је 4600 особа са инвалидитетом у АПВ што је свакако велики успех а забележен је и пораст запослености младих до 30 год.и жена. Из наведеног се јасно се  види да је модел социјалног предузетништва у потпуности одржив и у економском и у друштвено одговорном смислу.Наше је право и обавеза да наставимо подршку постојећим и новим социјалним предузетницима како би смо наставили пут у стварању бољег, хуманијег и привредно- економски снажнијег друштва.   Нови Сад 17.10 2019.                        Аутор  мр Павле Почуч, Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам