СУТРА У ЂУРЂЕВУ „ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ” – НАЮТРЕ У ДЮРДЬОВЕ „НАЙ ШЕ НЄ ЗАБУДЗЕ”

Традиционални и 17. по реду Фестивал изворног певања „Да се не заборави” на русинском језику и ове године ће се, као и до сада одржати у четвртом викенду осмог месеца, односно сутра 24. августа. Ђурђевачки Фестивал има традиционални концепт, па ће тако и ове године почети са отварањем изложбе „Стари занати” у 16 часова испред објекат Културно-уметничког дружтва „Тарас Шевченко”, а у 17 часова у Русинској школи ће бити отворена изложба „Некада је било…”. У 20 часова у Задружном дому почеће фестивалски део котри има два дела. У првом, такмичарском делу наступиће певачке групе које ће певати русинске изворне песме, изводиће их женске, мушке и мешане певачке групе из више места у којима живе Русини на овим простору. Док ће у другом, ревијалном делу Фестивала наступити Женска певачка група „Ђурђевак” из Ђурђева и Мешана певачка група „Жуковина” из Украјине. Овај Фестивал има званичне пропозиције које морају да испоштују све певачке групе које желе да се такмиче. Жене, девојке и мушкарци који певају морају бити обучени у русинку народну свечану ношњу, жене морају имати фићулу (украшена капица за главу са продужетком код врата), а девојке баршоњ (црна плишана трака која се ставља око плетенице на глави, са машном изнад врата), а мушкарци шешир. Ове године ће групе извести по две песме, једну акапела, а другу уз праћење оркестра и без матрице. Наступ је ограничен на седам минута. Групе ће оцењивати стручни жири који ће изабрати која је група најбоље певала, а доделиће и специјалну награду групи чије су залагање и напредовање у извођењу посебно приметили. За време оцењивања жирија одржаће се ревијални део, а после проглашавања и додељивања награда дружење ће се наставити у просторијама Културно-уметничког дружтва „Тарас Шевченко”. ОМЛАДИНА ЈЕ УКРАШАВАЛА НА СВОЈИМ РАДИОНИЦАМА Осим Организационог одбора Фестивала и Управног одора Културно-уметничког дружтва „Тарас Шевченко” организацију су помогли спонзори и људи добре воље, али и омладина, чланови и симпатизери тог Дружтва који су се у више наврата састали у њиховим просторијама и традиционално украшавали поклоне за Фсетивал. Овогодишње поколне, плетене корпе, ће као и увек добити сви учесници. Фестивал су и ове године финансијски помогки Покрајински секретаријат за кулуру, јавно информисање и односе са вирскима заједницами, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-национални заједнице, Национални совит русинске националне мењине, Завод за културу војвођанских Русина и Општина Жабељ. За војвођанске.рс : С. Саламун  Традицийни и 17. по шоре Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” на руским язику и того року ше, як и по тераз отрима у штвартим викенду осмого мешацу, односно наютре 24. авґуста. Дюрдьовски Фестивал ма традицийни концепт, та так и того року одпочнє зоз отвераньом вистави „Стари ремесла” на 16 годзин опрез будинка Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, а на 17 годзин у Рускей школи будзе отворена вистава „Дакеди було…”. На 20 годзин у Задружним доме одпочнє фестивалска часц котра ше состої зоз двох часцох. У першей, змагательней часци наступя ґрупи котри буду шпивац руски жридлово шпиванки, виведу их женски, хлопски и мишани шпивацки ґрупи зоз вецей местох у котрих жию Руснаци на тим простору. Док у другей, ревиялней часци Фестивалу наступи Женска шпивацка ґрупа „Дюрдєвак“ зоз Дюрдьова и Мишана шпивацка ґрупа „Жуковина“ зоз України. Тот Фестивал ма урядово пропозициї котри муша випочитовац шицки шпивацки ґрупи котри ше жадаю змагац. Жени, дзивки и хлопи котри шпиваю муша буц облєчени до рускей народней шветочней шмати, жени фитюли, а дзивки баршонь на глави, а хлопи калап. Того року ґрупи виведу по два шпиванки, єдну акапела, а другу у провадзеню оркестри и без матрици. Наступ огранїчени на седем минути. Ґрупи будзе оценьовац фахови жири котри оценї котра ґрупа найлєпше шпивала и додзелї специялну награду ґрупи чийо закладанє и напредованє окремно обачене.  Под час оценьованя жирия отрима ше ревиялна часц, а после преглашованя и додзельованя наградох друженє ше настави у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” котре орґанизатор того Фестивалу. МЛАДЕЖ ПРИКРАШОВАЛА НАСВОЇХ РОБОТНЬОХ Крем Орґанизацийного одбора Фестивалу и Управного одбора Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” орґанизацию помогли спозоре и людзе добрей дзеки, алє и младеж, члени и симпатизере того Дружтва котри ше на вецей заводи зишли у їх просторийох и традицийно прикрашовали дарунки за Фестивал. Тогорочни дарунки, плєцени кошари як и вше достаню шицки учашнїки. Фестивал и того року финасово помоли Покраїнски секретарият за кулуру, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Жабель.   За войводянски.рс : С. Саламун