VATROGASCI U POSETI OSNOVNOJ ŠKOLI „JOZEF MARČOK DRAGUTIN“ U GLOŽANU – V ZÁKLADNEJ ŠKOLE JOZEFA MARČOKA DRAGUTINA V HLOŽANOCH PREZENTOVALI HASIČSKÚ ČINNOSŤ

U osnovnoj školi „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu, petak pre podne 18. oktobra razlikovao se od onoga uobičajenog. Učenici su pažljivo posmatrali, ali ne na časovima matematike ili na slovačkom jeziku, već predavanje o opasnosti od požara, probleme koje može prouzrokovati, a pažljivo su gledali i crtaće kada o gašenju požara. Direktor Miloš Krstovski pozdravio je prisutne na akciji održanoj u čast 11. oktobra, Međunarodnog dana smanjenja rizika od elementarnih nepogoda. Posle se prisutnim obratio predsednik Skupštine opštine Bački Petrovec, dr Jan Šuljan, koji je podsetio decu da su vatra i voda dobri drugovi, ali zli vladari, jer kad vatra ili voda zavladaju u punoj snazi, samo uz  velike napore se mogu obuzdati. Vlastimir Bađonski, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Gložanu, takođe je istaknuo neželjene posledice koje može prouzrokovati snaga vatre i koje su oduzelei mnogobrojne ljudske živote. Nakon prvog edukativnog dela, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva predstavili su svoje aktivnosti u kojima su, naravno, uključili i učenike da jednostavno steknu znanje i veštine u gašenju požara, ali i da na licu mesta vide kakav je to odgovoran zadatak koji se izvršava na dobrovoljnoj bazi. Kod požara nekad su sekunde u pitanju, ali oni isto tako efikasno i reaguju, da ne bi izgorela kuća, stan, magacin a da ne pominjemo vrednost ljudskog života koji nekad visi o koncu.  Organizatori ove humane akcije bili su opština Bački Petrovac i Novosadska organizacija Karitas, naravno, zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom u Gložanu. Duško Lukač, opštinski inspektor, šef inspekcije u opštini Bačski Petrovec, spomenuo je koliko je potrebno pravilno postupati u gašenju požara i radi čega je ova akcija: „Bački Petrovac i Karitas organizuju dva projekta, od kojih je jedan smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. U tom cilju je organizovana vežba gašenja požara, u ovom slučaju pod kontrolisanim uslovima. Drugi projekat je sadnja drveća radi zaštite od vetra na celoj teritoriji sela Bačski Petrovec gde je planirano posaditi oko 600 do 700 mladih stabala, naravno na određenim lokacijama u zonama zaštite od vetra i snega.“ Organizaciju Karitas je predstavila koordinator Karitasa Novog Sada Anita Govlja: „Imamo aktivnosti tokom cele nedelje (od 14. do 18. oktobra), pa smo posetili i osnovnu školu u Gložanu. izabrali smo Gložan iz tog razloga jer ovde postoji snažno dobrovoljno vatrogasno društvo, tako da ovde možemo predstaviti vatrogasne veštine i to smo prilagodili Međunarodnom danu smanjenja rizika od prirodnih katastrofa. Ovaj događaj deo je većeg projekta na nacionalnom nivou sa Karitasom Srbije. Pored obeležavanja ovog dana, cilj je da se građanima ukaže na važnost sprečavanja katastrofa, šta preduzeti u slučaju požara i kako se zaštititi. Mi takođe organizujemo okrugle stolove u selima, razgovaramo sa domaćinima o problemima koji mogu da izazovu prirodne katastrofe. Takođe smo uvideli značaj uključivanja dece u što skorijim godinama. Za njih organizujemo radionice u školama, uključujući edukativni materijal, priručnik i vežbanku čiji su izdavači Organizacija za evropsku bezbednost misije OBSE i Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe sprovodimo posebne aktivnosti koje će doprineti sprečavanju prirodnih katastrofa. U celoj opštini planiramo da posadimo drvorede oko deponija, sa ciljem da bi se sprečili požari a samim tim ni vazduh ne bi bio toliko zagadjen.“ Ana Horvatova   V ZÁKLADNEJ ŠKOLE JOZEFA MARČOKA DRAGUTINA V HLOŽANOCH PREZENTOVALI HASIČSKÚ ČINNOSŤ V Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch piatkové predpoludnie 18. októbra sa líšilo od zachodených. Žiaci pozorne sledovali, nie však ani na hodine matematiky, ani slovenčiny, ale prednášky o nebezpečenstve ohňa, aké nepríjemnosti vie spôsobiť, ako i kreslené filmy, keď zasiahne požiar a o hasení požiaru.  Na sústredení, ktoré sa konalo na počesť 11. októbra, Medzinárodného dňa predchádzania prírodným katastrofám, prítomných privítal riaditeľ Miloš Krstovski. Slova sa potom ujal predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Dr. Ján Šuľan, ktorý deťom pripomenul, že oheň a voda sú dobrými spoločníkmi, ale zlými pánmi, lebo keď požiar a voda zasiahnu v celej svojej sile, len s veľkou námahou ich možno ovládať. Predseda Dobrovoľného hasičského spolku v Hložanoch Vlastimír Báďonský tiež upozornil na nežiaduce následky, ktoré dokáže spôsobiť sila ohňa, a ktoré si neraz aj ľudské životy vyžiadali. Po prvej edukačnej časti členovia Dobrovoľného hasičského spolku prezentovali svoju činnosť, do ktorej, samozrejme, zapojili aj žiakov, aby proste získali vedomosti a zručnosti v hasení požiarov, ale aj aby sa na tvári miesta presvedčili, aké je to zodpovedné povolanie, ktoré vykonávajú dobrovoľníci. O to viac si ich treba uctievať, lebo iba pomocou obetavých dobrovoľníkov, ktorí reagujú ihneď, bez úhrady, a v otázke sú neraz sekundy, sa veľakrát zachránil majetok, nech nehovoríme o hodnote ľudských životov, ktoré neraz viseli na vlásku. Organizátormi tejto humánnej akcie boli Obec Báčsky Petrovec a novosadská organizácia Caritas, samozrejme, spolu s Dobrovoľným hasičským spolkom Hložany.  O význame tejto akcie prezentovania hasičskej činnosti sa zmienil aj Duško Lukáč, komunálny inšpektor, vedúci inšpekcie v Obci Báčsky Petrovec: „Obec Báčsky Petrovec spolu s organizáciou Caritas organizuje dva projekty, jeden je práve zníženie rizika od prírodných katastrof. Práve s tým cieľom sa organizuje ukážkové cvičenie hasenia požiaru, v tomto prípade za kontrolovateľných podmienok. Ten druhý projekt je vysádzanie stromoradia  či vetrolamov na celom území Obce Báčsky Petrovec. V rámci akcie vysadíme takých 600 až 700 mladých stromov, samozrejme, na miestach vopred určených a účelových ako ochranné pásmo proti vetru a závejom.“ Organizáciu Caritas predstavila koordinátorka Caritas dekanátu Nový Sad Anita Govlja: „Celý týždeň (od 14. do 18. 10.) máme nejaké aktivity, a tak sme v dohovore s Báčskopetrovskou obcou navštívili hložiansku školu. V Hložanoch je silný dobrovoľný hasičský spolok, takže tu môžeme prezentovať hasičské zručnosti a k tomu sme to ladili k Medzinárodnému dňu predchádzania prírodným katastrofám. Táto akcia v Hložanoch je súčasťou väčšieho projektu na nacionálnej úrovni spolu s organizáciou Caritas Srbsko. Okrem pripomínania tohto dňa, cieľom nám je poukázať občanom na dôležitosť prevencie pred živelnými pohromami, čo podniknúť v prípade vzplanutia požiaru a ako sa ochrániť. V Caritase organizujeme aj okrúhle stoly v obciach, kde spolu s hostiteľmi rozoberáme problémy, ktoré môžu  spôsobiť živelné pohromy. Ocenili sme aj význam raného zapájania detí do práce, takže s tým cieľom organizujeme dielne pre deti v školách. Tu hovoríme o možných následkoch, pričom delíme aj edukačný materiál, príručku a zošit, ktorého spoluvydavatelia sú Organizácia pre európsku bezpečnosť Misie OEBS a Sektor pre mimoriadne situácie Ministerstva vnútorných vecí. A tiež realizujeme aj konkrétne aktivity, čo prispeje k prevencii pred živelnými pohromami. V Báčskopetrovskej obci plánujeme  vysadiť vetrolamy okolo depónií, ktoré znemožnia požiare a aj vzduch sa tým prečistí.“                Anna Horvátová