DAJEMO KRILA SVAKOM DETETU – DAS PHAKA SA JEKH ČHAVORRES

Na konferenciji koja se održala 27. juna 2019. godine u Beogrdu, pretstavljeni su rezultati projekta:  „Snažni od početka-Dam len phaka“. Ovaj program se sprovodio u Republici Srbiji u romskim zajednicama i imao je za cilj da unapredi kompetencije roditelja kako bi se ojacali njihovi kapaciteti da podrže rani razvoj, obrazovnu i socijalnu inkluziju svoje dece, uzrasta do 7 godina. U toku 2017. i 2018. godine program  je sproveden u 15 romskih zajednica širom Srbije, sa 450 porodica sa približno 750 dece uzrasta do 7 godina. Program su sprovodila lokalna romska udruženja sa vodećim partnerima: Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP centar) i Obrzovnom kulturnom zajednicom Roma „Romanipen“. Istraživački partneri: Results for Development (R4D); Beogradski univerzitet; DEEP DIVE. Finsijeri: Fondacija za otvoreno društvo Srbije (OSF); Program za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo (OSF ECP). Instrument upitnik IDELA izrađen je od strane: Save the Childen. Deca koja su učestvovala u programu su pokazala viši nivo socio-emocionalnog razvoja, kao i ukupane spremnosti za polazak u školu. Dok su njihovi roditelji stekli veću uverenost u sopstvenu sposobnost da podrže rani razvoj svoje dece. Za vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić Pe konferencija savi inćardili 27. juno 2019. brš ando Beogrado, sikade sas e agoromaske aresimata projektoske: „Snažni od početka-Dam len phaka“. Kava projekto inćarilo ande Republika Srbija ande thana kaj trajin e Rroma thaj sas les agorimasko aresipe te bajrarel o džanglipe e dejengo thaj dadengo sar  te majloke zurarena piro inćaripe po bajrope, sićipe thaj socijalno inkluzija pire čhavorrengo, saven si džike 7 brš. Ande 2017. thaj 2018. brš o programo inćarilo ande 15 thana ande Srbija kaj e Rroma thajin, e 450 dejenca thaj dadenca thaj paša 750 čhavorrenca saven si džike 7 brš. O programo inćardine lokalne rromane kidimata e anglune parterenca: Maškaripesa pala interaktivno pedagogija (CIP centar) thaj Obrzovne kulturne zajednicasa Rromengi „Romanipen“. Istraživačke partnejra: Results for Development (R4D); Beogradsko univerziteto; DEEP DIVE. Poćinipe dija: Fondacija pale putardo društvo Srbijako (OSF); Programo palo bajrope de ciknorarra Fondacijeko palo putardo društvo (OSF ECP). Instrumento pučavno IDELA kerdo si katar e rig: Save the Childen. Čhavorra save sas ando programo sikadine vučo aresipe po socio-emocionalnog bajrope, sar vi zuralipe thaj džaglipe palo teljaripe ande škola. A lengo deja thaj dada haćardine kaj si zurarde te den majbaro inčaripe pire čhavorren de ciknorarra. Pala vojvođanske.rs :Aleksandra Nikolić