I TO JE ŽIVOT – VI KODOVA SI TRAJO

Juče, 10. juna 2019. godine u Pozorištu maladih u Novom Sadu, odigrana je pozorišna predstava: „ I to je život“. Ova predstava je specifična i drugačija od onog što se do sada prikazivalo na ovoj sceni. Prestava se odigrala na romskom jeziku, a pored glumaca/studenata koji su Romi, učestvovali su i glumci/studenti drugih nacionalnih manjina. Predstava govori o tradiciji i kulturi iz romskog života, nekada i sad i borbi mladih Roma i Romkinja, da nađu sredinu između o očuvanja tradicije svog naroda i uklapanja u savremene tokove života.  Predstavu je pratio veliki broj neroma, što nam je drago. Ono što nas ne veseli jeste, da bilo i Roma koji nisu u potpunosti mogli razumeti prestavu, baš iz razloga o kojem nam i ova prestava govori.  Romi su na putu kroz vreme, između očuvanja tradicije svog naroda i uklapanja u savaremene tokove života, izgubili svoj maternji jezik. Tako da se na kraju predstave, pokazala spontana potreba i dat je karatak rezime predstave na srpskom jeziku. Predstavu su osmislili: Profesorka Eufrozina Greonjac i student Srđan Novaković, na romski jezik je prevela profesorka Marija Aleksandrović, sa studentima je radila saradnica u nastavi Eldina Stanić. Prestava je inače, deo projekta: „Pozorišna ostvarenja mladih Romkinja i Roma“, čiji su realizatori Udruženje građanja: „Phralipe“ iz Novog Sada u partnerstvu sa Visokom školom strukovnih studija za vaspitača: „Mihajlo Palov“ iz Vršaca. Pokrovitelji su: Omladinska Prestolnica Evrope, Novi Sad i Gradska uprava za kulturu, Novi Sad. Najavljen je i drugi deo predstave u kojem će se prikazati, kako mladi Romi u putovanju kroz vreme, prevazilaze sukob između tradicije i današnjice. Za vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić Araći, 10. juno 2019. Brš ando Pozorište ternego ando Novi Sad, inćardilo pozorišno predstava: „Vi kodova si trajo“ Kaja predstava si averčhande katar kova so dži akana sikavelaspe pe kaja scena. E predstava inćardili pe rromani čhib, a paša e artistujra/studentujra save si Rroma, ande predstava sas vi e artistujra/studentujra save si aver nacionalne minujritetujta. E predstava mothol pala tradicija thaj kultura andar rromano trajo, varekana thaj akana, thaj palo maripe e terrne Rromengo thaj Rromnjengo, te arakhen o maškaripe maškar tradicija pire themesko thaj anglunipe ađesutne trajosko. E predstava dikhline but birroma, andar soste sam but bahtale. Kova andar soste najsam bahtale, si kaj sas vi e Rroma save či haćardine intego predstava, andar kodova  akaja predstava vi mothol amenđe. E Rroma ande dromaripe vrjamako, maškar arakhipe tradicijako pire themesko thaj anglunimasa ađesutne trajosko, hasardine piri dejaki čhib. Gajda kaj po agor prdstavako, sikadilo trubulipe thaj sas dino harno mothovipe pe srbikani čhib. E predstava kerdine: Profesorka Eufrozina Greonjac thaj o studento Srđan Novaković, pe rromani čhib nakhada e profesorka Marija Aleksandrović, e studentoneca bućarda e saradnica u nastavi Eldina Stanić. Kaja prestava si kotor e projektosko: „Pozorišna ostvarenja mladih Romkinja i Roma“, savo kerel o Rromano kidipe: “Phralipe”, Novo Sado, e Vuće strukovne školasa pala vaspitača: “Mihajlo Palov” andar o Vršco. Kola save dine piro poćinimasko učhardipe si: Omladinsko Prestolnica Evropaki, Novo Sado thaj Forutno uprava pala kultura, Novo Sado. Ažućaras vi dujto kotor predstavako, ande savo sikavelape sar e terrne Rroma ando dromaripe vrjamasa, inkljen po agor e pharimasa save si maškar e tradicija thaj ađesutni vjama.   Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić