КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру ИПАРД програма. За реализацију ове кредитне линије планирана средства су утврђена Програмом рада Фонда.
  • КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања. Право учешћа на конкурсу имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом који су поднели захтева Управи за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја, и то: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге разврстани у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Потенцијални корисници кредита имају могућност подношења захтева за кредит код Фонда, након предаје захтева за одобравање пројекта Управи за аграрна плаћања, а као доказ се доставља копија захтева уз оверени документ од стране Управе за аграрна плаћања о пријему документације. Уговор о кредиту ће се закључивати након достављања решења Управе за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја од стране подносиоца захтева  
  • УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
 
  • износ кредита  у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева и у складу са прихватљивим инвестицијама и трошковима садржаним у Решењу о одобравању пројекта, а највише:
– до 150.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита – за одобрене пројекте за набавку погонске пољопривредне механизације и пољопривредних машина. – до 800.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита – за одобрене пројекте за инвестиције у објекте и опрему.
  • каматна стопа (годишња): од 1% до 3%
  • сопствено учешће: без сопственог учешћа
  • рок враћања кредита: до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период
  • грејс период: до 24 месеца
  Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.