КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад, расписује нови конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљеви доделе кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем тескту: Фонд) су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства су утврђена Програмом рада Фонда. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање. НАМЕНА СРЕДСТАВА Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
  • износ кредита:од 100.000,00 до 5.000.000,00 динара;
  • каматна стопа (годишња): 1,5% на годишњем нивоу;
  • сопствено учешће:најмање 20% најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, без учешћа у случају финансирања прикључних машина;
  • рок враћања кредита:до 5 година у оквиру којих је обухваћен грејс период;
  • грејс период:до 6 месеци. У грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе;
  • ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно;
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.