КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад je обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.  
 • КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.
 • НАМЕНА СРЕДСТАВА
Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање:
 • набавке пољопривредне погонске и прикључне механизације
 • набавкe опреме за пољопривредну производњу
 • набавке квалитетног приплодног материјала у сточарству, основног стада и матичног јата
 • набавкe пчелињих друштавa, кошница и опреме за пчеларство
 • набавке садница и садног материјала воћа, винове лозе и осталих вишегодишњих засада са опремањем површина под засадима
 • набавке противградних мрежа са наслоном и мрежа за засенчавање
 • набавке пластеника, стакленика и остале опреме за заштићени простор
 • изградње бунара и набавке опреме и система за наводњавање
 • набавке опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду пољопривредних производа
 • куповине, изградње, адаптације и опремања складишних капацитета – силоса, подних складишта, хладњача и капацитета за прераду пољопривредних производа
 • куповине, изградње и адаптације грађевинских објеката за сточарску производњу у циљу заштите животне средине и испуњења стандарда у области пољопривредне производње.
 
 • УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
 • износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, од 300.000,00 до 100.000.000,00 динара. Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а;
 • каматна стопа (годишња): од 1% до 3%
 
 • сопствено учешће: најмање 20% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава). Учешће се обезбеђује уплатом пре реализације кредита. Kao учешће, могу се признати улагања у оквиру инвестиције која се кредитира извршена у последњих годину дана од дана подношења захтева за кредит;
 • рок враћања кредита: до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период;
 • грејс период: до 24 месеца;
 
 • МИНИМАЛНИ УСЛОВИ
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине
 • Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.