ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ROMSKIM NASELJIMA – SASTARIMASKO UČHARIPE ANDE RROMANE CARE

Na inicijativu direktora Kancelarija za inkluziju Roma, do sada je u protekla dva meseca, održano četiri sastanaka sa prestavnicima prestavnicima Pokrainskog sekretarijata za zdravstvo. Na sastancima se govorilo o zajedničkom angažovanju ove dve institucije, kako bi se unapredio položaj romske zajednice u segmentu zdravstvene zaštite. Dogovorene su aktivnosti koje će otpočeti po završetku letnjih odmora, odnosno u prvoj nedelji septembra, zajednička saradnja i međusobna podrška u okviru zdravstvene zaštite Roma u Vojvodini. Pokrenuće se akcija preventivnih zdravstvenih pregleda u romskim naseljima u pet gradova i opština u Vojvodini, u kojima živi najveći broj Roma. Preventivne preglede vršiće lekari specijalisti, pedijatri pulmolzi, koji su zaposlena na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.  Nakon sprovedenih istraživanja o potrebama preventivnih zdravstvenih pregleda, predstavnici Kancelarije za inkluziju Roma i lekari specijalisti će definisati mesta izvođenja ovih aktivnosti, najkasnije do kraja avgusta. Miloš Nikolić, direktor Kancelarija za inkluziju Roma, je rekao, da će staviti sve svoje resurse na raspolaganje, kako bi se poboljšala zdravstvena zaštita Roma, a naročito dece. Posebno naglasio da očekuje od nadležnog ministarstva, ali i od drugih nadležnih republičkih i pokrajinskih institucija, da raspišu nove konkurse za prijem u radni odnos novih 50. zdravstvenih medijatorki i to u onim područjima gde do sada nisu bile angažovane i zatražio je od nadležnih institucija da obezbede zaposlenje za sve zdavstvene radnike, pripadnike romske nacionalnosti.   Pe inicijativa direktoreski pe Kancelarija pala inkluzija e Rromengi, dži akana ande nakhle duj čhon, inćardile štar ćidimata pe save sas e anglune po Pokrainsko sekretarijati pala sastipe. Po ćidipe vorbisajlo palo jekhipe kale duje insitucijengo, sar anglunilapes o sastarimasko učhardipe ke Rroma. Mothodapes pala aktivnosti save teljarena po agoripe e milajeske muklimasko, ando jekhto kurko septembrosko, palo maškar jekhipe thaj maškar inćaripe po sastarimasko učharipe e Rromengo ande Vojvodina. Teljarepe e akcijasa preventivne sastarimaske dikhimasa ande rromane care ande pandž forujra thaj opštine nade Vojvodina, ande save trajil baro đindipe e Rromengo. Preventivne dikhimata ćerena e sastarne specijalistujra thaj pedijatrujra pulmogogujra, save si bućarne po Instituto pala sastarimasko učhardipe čhavorrengo thaj ternego ando Novi Sad. Pala inćardo istraživanje palo trubulipe preventivne sastarimaske dikhimatengo, anglune Kancelarijake pala inkluzija e Rromengi thaj e anglune Sekretarijosko palo sastaripe, džiko agor e avgustosko, džanena e thana ande save inćardina kala aktivnosti. O Miloš Nikolić, direktori pe Kancelarija pala inkluzija e Rromengi, mothoda kaj dela sa pire resursujra, sar majlačhardola o sastarimasko učhardipe e Rromengo, a majbut e čhavorrengo. Anglal čhuta kaj ažućarel katar e nadležno ministarstvo, ali vi katar aver nadležne republičke thaj pokrajske institucije, te putren o konkurso pala neve 50. bućarne thana, pala e sastarne medijatorke ande thana ande save dži akana nas thaj roda te nadležne institucije den bućarne thana pala sa sastarne bućarne, save si Rroma. Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić