MILAN KRKOBABIĆ POSETIO JE OPŠTINU BAČKI PETROVAC  MILAN KRKOBABIĆ  NAVŠTÍVIL BÁČSKY PETROVAC

MILAN KRKOBABIĆ POSETIO JE OPŠTINU BAČKI PETROVAC MILAN KRKOBABIĆ NAVŠTÍVIL BÁČSKY PETROVAC

Uoči manifestacije „Slovačke narodne svečanosti“ Bački Petrovac je 7. avgusta, u sredu, posetio minister za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić sa najbližim saradnicima. Lep doček mu je obezbedio predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić sa bliskim saradnicima. Ministar Krkobabić nije skrivao zadovoljstvo, što je u poseti ovom jedinstvenom selu, a i što dosad nije bio u prilici da dođe jako dobro zna sve o ovoj sredini. Istakao je, da su sela temelj zdravog društva, kao i seoske zadruge, te da je udruživanje osnova napretka i uspešnog poslovanja. Trenutno je u toku Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, treći po redu koji raspisuje Kabinet ministra zaduženog za regionalni razvoj i traje do 15. avgusta za stare i novoformirane zadruge i do 1. septembra za složene zadruge.

Ove reči samo potvrđuju njegov interes za razvoj seoskih sredina:

„Ovde u Bačkom Petrovcu osnovana je prva zadruga u Srbiji 1846. godine, a treća u regionu. Zagruge i zadrugarstvo su stožer ratarske proizvodnje ovog kraja.“

Dalje navodi: „Realizujemo projekat „500 zadruga u 500 sela“ i sa ponosom možemo istaći da je od početka projekta formirano čak 513 zadruga. Iz pomenutog državnog projekta pomognut je do sada rad 94 zadruge, na teritoriji čitave Srbije, a Južnobački okrug je dobio blizu 87 miliona dinara za 7 zadruga. Ali to nije sve, za za zadruge u Srbiji biće još izdvojeno 667 miliona dinara.“

    U delegaciji je bio i akademik Dragan Škorić, član SANU, koji je istakao da je ovaj kraj poznat po hmeljarstvu, gajenju konoplje, sirka kao i lekovitog bilja. Stoga je dodao: „Apelujem da se do proleća naredne godine ovde formiraju četiri velike zadruge koje bi se bavile industrijskim i lekovitim biljem za široku primenu.“

Delegacija je posle posetila u Gložanu uspešnu zadrugu „Zlatno zrno“.

Inače za zadrugare je ovih dana stigla nova vest, vla­da Sr­bi­je je do­ne­la od­lu­ku da u nared­ne tri go­di­ne (2018 – 2020) bu­de ulo­že­no 25 mi­li­o­na evra u oži­vlja­va­nje zadru­gar­stva. Prak­tič­no, 500 za­dru­ga tre­ba da na­pra­vi pr­ve ve­li­ke ko­ra­ke u ob­no­vi za­pu­šte­nih srp­skih se­la. Treba da budu osno­va­ne no­ve i revitalizova­ne po­sto­je­će za­dru­ge.

Ana Horvatova

V predvečer podujatia Slovenských národných slávností v stredu 7. augusta minister regionálneho rozvoja a koordinácie verejných podnikov Milan Krkobabić s najbližšími spolupracovníkmi navštívili Báčsky Petrovec. Príjemné privítanie mu zabezpečil predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić s blízkymi spolupracovníkmi. Minister Krkobabić neskrýval potešenie z návštevy tejto jedinečnej dediny, v ktorej bol po prvýkrát, keďže nemohol skôr prísť, o tejto oblasti vie všetko. Zdôraznil, že dediny sú základom zdravej spoločnosti a poľnohospodárske družstvá, ako i združenie je základom prosperity a úspešného podnikania. V súčasnosti je zverejnený tretí v poradí súbeh Kabinetu ministra regionálneho rozvoja a koordinácie práce verejných podnikov a trvá do 15. augusta pre staré a novovytvorené družstvá a do 1. septembra pre zložité družstvá.

Tieto slová len potvrdzujú jeho záujem o rozvoj vidieka:

„Prvé družstvo v Srbsku bolo založené tu v Báčskom Petrovci v roku 1846 a tretie v regióne. Družstvá sú základom poľnohospodárskej výroby tohto regiónu.“

Ďalej uvádza: „Realizujeme projekt 500 družstiev v 500 dedinách a môžeme s hrdosťou poukázať na to, že od začiatku projektu bolo vytvorených až 513 družstiev. Z uvedeného štátneho projektu doteraz bolo v celom Srbsku podporených 94 družstiev a Juhobáčsky obvod dostal takmer 87 miliónov dinárov pre 7 družstiev. To však nie je všetko, pre družstvá v Srbsku bude vyčlenených 667 miliónov dinárov.“

Delegácia navštívila aj hložianske družstvo Zlatno zrno.

    Súčasťou delegácie bol aj akademik Dragan Škorić, člen Srbskej akadémie vied a umení, ktorý zdôraznil, že tento región je známy pestovaním chmeľu, pestovaním konopí, ciroku a liečivých rastlín. Dodal: „Vyzývam, aby sa do jari budúceho roku vytvorili štyri veľké družstvá, ktoré by sa zaoberali priemyselnými a liečivými rastlinami pre široké uplatnenie.“

Inak prišli nové správy pre družstvá a vláda Srbska sa rozhodla investovať v nasledujúcich troch rokoch (2018 – 2020) 25 miliónov eur pri revitalizácii družstiev. Prak­ticky 500 družstiev by malo realizovať pr­vé veľké kroky v obnovovaní takmer opustených srbských dedín. Inak mali by byť buď založené, buď revitalizované existujúce družstvá.

Anna Horvátová