PROGRAM PODRŠKE EU INKLUZIJI ROMA – PROGRAMO INĆARIPE EU PALA INKLUZIJA RROMENGI

U prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština, održan je sastanak sa 9 osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada na kom su učestvovali predstavnici školskih timova za prevenciju osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Ovaj inicijalni sastanak održan je u okviru prve faze projekta „Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti“ koji realizuje Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u partnerstvu sa Centrom za proizvodnju znanja i veština. Projekat finansira Evropska Unija u okviru Programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma i ima za cilj da podstakne pozitivne akcije lokalne zajednice prema romskom stanovništvu radi sprečavanja diskriminacije, sa posebnim fokusom na devojčice i devojke. Odvijaće se u 4 komponente koje predstavljaju nastavak već započete intersektorske saradnje  tokom prethodne tri godine. U projekat su uključene sledeće osnovne škole: OŠ „Veljko Petrović“, OŠ „Ivan Gundulić“, OŠ „Dušan Radović“, OŠ „Kosta Trifković“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Veljko Vlahović“, OŠ „Branko Radičević“, OŠ „Jožef Atila“ i OŠ „Dositej Obradović“. Uz njih, biće uključene i srednje škole u saradnju koja podrazumeva podršku učenicama i učenicima romske nacionalnosti u tranziciji iz osnovnoškolskog ka srednjoškolskom obrazovanju kako bi se smanjio rizik od njihovog odustajanja od daljeg školovanja i sprečilo osipanje iz srednjih škola. Osnovnim školama će tokom projekta biti pružena simbolična materijalna podrška u vidu sredstava za edukativni i psihosocijalni rad sa devojčicama i dečacima tokom školske 2019/2020. godine. Podršku u realizaciji projektnih aktivnosti posebno u oblati intersektorske saradnje pruža Centar za socijalni rad Grada Novog Sada koji je bio aktivno uključen u formiranje i rad školskih timova za prevenciju osipanja od 2017. godine do danas. Za vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić PROGRAMO INĆARIPE EU PALA INKLUZIJA RROMENGI Ando Maškaripe palo džamnglipe thaj veštine, inćardilo ćidipe 9 fundoske školengo andar o Novo Sado pe savo sas kola save si ande kala školake timujra pale prevencija katar o čhordipe sikamnego andar obrazovno sistemo. Kava inicijalno ćidipe inćardilo ando trujalipe projektosko „Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti“, savo inćardilo ande jekhto faza, savo ćerel Foroski uprava pala e socijalno thaj čhavrrikano učardipe Forosko Novi Sad e Maškarimasa palo džanglipe thaj veštine. O projekto poćinel e Evopaki Unija ando trujalipe Programosko Inćaripe EU inkulijake e Rromenge – Zuralipe lokalne zajednicako pala e inkluzija e Rromengi thaj siles agorimasko aresipe te zurarel pozitivne akcije lokalne zajednicako pala e Rroma sar ačhadola e diskriminacija, a majbut pe džuljikane čhavorra thaj čheja. Ćerela pes ande štar komponent, save si lundžaripe već teljarde intersektorske saradnje ande nakhle trin berš. Ando projekto si e fundoske škole: FŠ „Veljko Petrović“, FŠ „Ivan Gundulić“, FŠ „Dušan Radović“, FŠ „Kosta Trifković“, FŠ „Vuk Karadžić“, FŠ „Veljko Vlahović“, FŠ „Branko Radičević“, FŠ „Jožef Atila“ i FŠ „Dositej Obradović“.  Paša lende avena vi e maškarutne škole save dena piro inćaripe e sikamnege save si Rroma save nakhen andar fundosko ando maškarutno sikavipe sar či delapes te mećen e škole thaj te avel džike lengo rrspipe andar e maškarutne škole. E fundoske školen pala e vrama projektoski avela poćinimasko inćaripe pala o edukativno thaj psiho socijalno bući e džuljikane thaj muršikane čhavorrenca ande školako 2019/2010. berš. Inćaripe ando ćerdipe projektne aktinosti ando kotor intersektorske saradnje del o Maškaripe pala socijalo bući Forosko Novi Sado savo sas ando kerdipe thaj bući školske timonego pala e prevencija katar o rrspipe katar e 2017. beš dži ađes.   Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić