ПУНА САЛА ВЕСЕЛЕ ОМЛАДИНЕ – ПОЛНА САЛА ВЕСЕЛЕЙ МЛАДЕЖИ

Оно што је некада за село био Омладински дом и његови активисти, то је сада омладина из Културно-уметничког  друштва „Тарас Шевченко” из Ђурђева за омладину у Ђурђеву. Јуче, у петак 30. августа млади из поменутог Друштва у својим просторијама организовали су још једну тематску и успешну летњу журку „Aloha summer”. На њој су били млади из Руског Крстура, Жабља, Шајкаша и других околних места. Пред почетак журке млади су направили цветне рамове да би посетиоци могли да се фоткају са њима, украсили су просторије са разним цвећем, лампионима и поставили ананасе које су направили од пластичних флаша и другог материјала на креативним радионицама у недељама пред журку. Ова је девета по реду година у којој млади из КУД „Тарас Шевченко” организују активности за младе, журке су све посећеније, а млади актвисти све искуснији у планирању и организовању. Зато су се млади и те вечери лепо журкали, играли, дружили и упознавали, а на њима најбољи начин, у клубској варијанти са пригушеним светлима, добрим диско осветљењен и Ди-џејом који је пуштао савремену популарну музику више жанрова.  -У години имамо више активности, а ове године ово нам је друга журка. У пролеће смо по први пут организовали журку на тему деведесетих година, лети већ редовно организујемо летњу журку, на зиму у новембру ће бити Омладиснки бал и традиционално Литерарно вече младих које се увек одржава у децембру. Све поменуто је најлакше организовати када има активиста који желе да помогну. Треба доста снаге и воље да би се их анимирало. Моји другови и ја смо четврта генерација у Друштву која организује омладинске активности и трудимо се да привучемо млађе да би и ми имали наследнике у овоме јер знамо да је најлепше када млади организују за младе, рекла је Оливера Пап једна од водећих и најактивнијих младих у Културно-уметничком  друштву „Тарас Шевченко” у Ђурђеву. Њихове активности подржава Управни одбор Друштва, претежно их сами финасирају, а за Литерарно вече младих су и ове године по конкурсу добили финасијска средстав од Радног тела за омладину Националног савета Русинске националне мањине.  У петак је на журци било више од двеста младих особа, сала је била пуна расположене омладине која се већ то вече распитивала када ће бити следећа журка у КУД  „Тарас Шевченко”. Како је већ поменуто њихова следећа активност ће бити Омладински бал, а затим Литерарно вече младих, увек организују две тематске журке у току године и више креативних радионица, па се лако може закључити да се та омладина залаже за више појмова које интересују младе. Због тога су они надалеко познати вредни активисти, а највероватније и будући лидери русинске заједнице.      За војвођанске.рс : С. Саламун     ПОЛНА САЛА ВЕСЕЛЕЙ МЛАДЕЖИ  Гевто цо дакеди за валали бул Младежски дом и його активисти, тераз то млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьов за младих у Дюрдьове. Вчера, пияток 30. авґуста млади зоз спомнутого Дружтва у своїх просторийох орґанизовали ище єдну тематску и успишну лєтню журка „Aloha summer”. На нєй були младих зоз Руского Керестура, Жаблю, Шайкашу и других околних местох. Пред початок журки млади справели квецово рамики же би ше нащивителє могли вифоткац з нїма, прикрашели просториї зоз рижним квецом, лампашами и поставели древа ананасох котри справели з пластичних фляшох и другого материялу на креативних роботньох у тижнями пред журку. Тот рок дзевяти по шоре як млади з КУД „Тарас Шевченко” орґанизую активносци за младих, журки вше нащивенши, а млади активисти вше искуснєйши у планованю и орґанизованю. Прето ше и того вечара млади крашнє журкали, танцовали, дружели и упознавали, а на їм найлєпши способ, у клубскей вариянти зоз приґушеним шветлом, добрим диско ошвиценьом и Ди-джейом котри пущел сучасну популарну музику вецей жанрох. -До рока маме вецей активносци, а того року нам тота друга журка. Вяри зме по першираз  орґанизовали журку на тему дзеведзешатих рокох, влєце уж поряднє орґанизуєме лєтню журку, на жиму у новембре будзе Младежски бал и традицийни Литературни вечар младих котри ше вше отримує у децембре. Шицко спомнуте найлєгчейше орґанизовац кед єст активистох котри жадаю помогнуц. Треба досц моци и сцелосци анимирац их. Мойо товарише и я штварта ґенерация у Дружтве котра орґанизує младежски активносци и намагаме ше прицагнуц младших же би и ми мали нашлїднїкох у тим понеже знаме же найлєпше кед млади орґанизую за младих, гварела Оливера Пап єдна з водзацих и найактивнєйших младих у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.  Їх активнсоци потримує Управни одбор Дружтва, преважно их сами финасую, а за Литературни вечар младих и того року по конкурсу достали финасову потримовку од Роботного цела за младеж Националного совиту Рускей националней меншини. Пияток на журки було понад двасто млади особи, сала була полна росположеней младежи котра ше уж вчера розпитовала кеди будзе шлїдуюца журка у КУД  „Тарас Шевченко”. Як уж спомнуте їх шлїдуюца активносц будзе Младежски бал, а потим Литературни вечар младих, вше орґанизую два тематски журки до рока и вецей креативни роботнї, та лєгко заключиц же ше тоти млади закладаю за вецей поняца котри младих интересую. Пре таке млади зоз  КУД „Тарас Шевченко” на далєко познати як вредни активисти, а найвироятнєйше и будуци лидере рускей заєднїци.  За войводянски.рс : С. Саламун