БЈЕЛИЋ И МИЛОШЕВИЋ: КОНКРЕТИЗОВАТИ САРАДЊУ СА ТРНАВСКИМ РЕГИОНОМ – NÁVŠTEVA PREDSTAVITEĽOV TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – КОNKRETIZOVAŤ SPOLUPRÁCU S TRNAVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

У оквиру данашњег отварања АЕР „Летње Академије 2019“, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић и секретарка за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Драгана Милошевић, примили су делегацију Трнавског самоуправног региона предвођену потпредседником Владе Трнавског региона, Мареком Нештицким. Бјелић и Нештицки сагласили су се да регионална сарадња представља незаобилазан фактор културног, социјалног и привредног развоја оба региона, те да  постоји велики простор за продубљивање сарадње у областима привреде, културе туризма и образовања. Саговорници су се сагласили да пријатељске везе и историја два народа отвара лакши пут за сарадњу која би се конкретизовала повезивањем припредника преко Развојне агенције Војводине, разменом уметника и уметничких ансамбала на културно-уметничким манифестацијама, посетама сајамских манифестација те инклузијом и разменом студената и повезивањем Универзитета. На састанку је наглашено да сарадњу на свим нивоима подржава и потписан  Споразум о сардњи између Трнавског самоуправног округа и Аутономне покрајине Војводине још из 2004. године који је широко дефинисан и пружа могућности сарадње у бројним областима. Делегација Трнавског управног региона заинтересована је за размену искустава у вези са титулом Европске престонице културе, за чију се  кандидатуру како је речено, спрема и Трнава. На састанку је закључено да  би први корак у конкретизовању сарадње била израда јасно дефинисаног акционог плана по којем би се систематично деловало у циљу практичних решења за добробит два региона.   V rámci dnešného otvorenia AER – Letnej akadémie 2019 pokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Ognjen Bjelić a tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločnosťami Dragana Miloševićová prijali delegáciu Trnavského samosprávneho kraja v čele s podpredsedom vlády Trnavského regiónu Marekom Neštickým. Bjelić a Neštický sa zhodli, že regionálna spolupráca predstavuje dôležitý faktor kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho rozvoja obidvoch regiónov, takže existuje veľký priestor na prehlbovanie spolupráce v oblasti hospodárstva, kultúry turizmu a vzdelávania. Účastníci sa zhodli, že priateľské vzťahy a dejiny dvoch národov otvárajú jednoduchšiu cestu k spolupráci, ktorá by sa konkretizovala prostredníctvom podnikaateľov cez Rozvojovú kanceláriu Vojvodiny, výmenou umelcov a umeleckých súborov na kultúrno-umeleckých podujatiach, návštevami veľtrhových podujatí, ako i inklúziou a výmenou študentov, a to cez prepojenie univerzít.   Na stretnutí je avizované, že spoluprácu na týchto úrovniach podporuje aj podpísaná dohoda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Autonómnou pokrajinou Vojvodinou ešte v roku 2004, ktorá je široko definovaná a poskytuje možnosti spolupráce v početných oblastiach. Delegácia Trnavského samosprávneho kraja  vyjadrila záujem o výmenu skúseností v súvise v titulom Európskeho hlavného mesta kultúry, na post ktorého, ako bolo nahlásené, bude kandidovať aj Trnava. Na schôdzi bolo uzavreté, že prvým krokom ku konkretizovaniu spolupráce by malo byť vypracovanie jasne definovaného akčného plánu, podľa ktorého by sa systematicky pôsobilo s cieľom praktických riešení v prospech oboch regiónov.